Gebruiksvoorwaarden

  1. Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden, disclaimer en privacy statement (hierna te noemen: Voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de informatie en diensten, aangeboden door SOEK. Door het bezoeken van de website stemt de bezoeker automatisch in met deze Voorwaarden.

SOEK is een platform waar bedrijven en werkzoekenden bij elkaar gebracht worden. Bedrijven kunnen vacatures plaatsen, werkzoekenden hun curriculum vitae. Het uiteindelijk afsluiten van een dienstverband en/of contract is een overeenkomst tussen de gebruikers (bezoekers website). SOEK is géén partij in overeenkomsten die tot stand komen of zijn gekomen via haar website.

  1. Bereikbaarheid website

SOEK doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar is en vrij is van enig technisch defect. SOEK aanvaardt géén aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg is van het (tijdelijk) niet toegankelijk zijn van de website.

  1. Gepresenteerde informatie

SOEK gaat zorgvuldig te werk bij het samenstellen en presenteren van informatie op de website. Bezoekers kunnen echter op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door of via de website aangeboden informatie. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door of via de website aangeboden informatie m.b.t. geschiktheid, nauwkeurigheid, en volledigheid. Tevens kunnen er geen rechten ontleend worden aan de gevolgen van de eventuele via de informatie ontstane transacties.

  1. Websites en diensten van anderen

Op de website kan verwezen worden naar een andere website of een andere website kan doorverwijzen naar de website, bijvoorbeeld via een hyperlink. SOEK aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van andere websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website.

  1. Intellectueel eigendom & Auteursrechten

Alle informatie op de website is eigendom van SOEK. Dit geldt ook voor de vormgeving, huisstijl en logo's. Het is niet toegestaan informatie van deze website op welke wijze dan ook gedeeltelijk of geheel te kopiëren, te verspreiden of anderszins te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van SOEK.

  1. Persoonsregistratie & Privacy Statement

SOEK respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site. SOEK neemt de wettelijke bepalingen dienaangaande zorgvuldig in acht. Bij het doorgeven van informatie via de website worden alleen die gegevens doorgestuurd die nodig zijn om tot een contact te komen.

Van bezoekers aan de website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of onze diensten. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Daarnaast worden gegevens die bezoekers zelf verstrekken door het aanmaken van een account, het uploaden van een cv of het plaatsen van vacatures vastgelegd. Gegevens zoals naam, adres, contact, opleidingsniveau, foto, functie, naam werkgever e.d.

Alle gegevens worden gebruikt om de overeengekomen diensten en informatie te kunnen leveren.

De gegevens worden geanalyseerd om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

SOEK behandelt door bezoeker verstrekte informatie vertrouwelijk en bewaart deze op een server, beschermd door een firewall. SOEK gebruikt de gegevens uitsluitend zoals uiteengezet in deze Voorwaarden en in haar privacy statement en zal deze gegevens niet verkopen of doorspelen aan een derde partij tenzij de bezoeker daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft verleend, wanneer SOEK daartoe wettelijk verplicht is of overgenomen wordt door een derde partij.

  1. Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Wanneer de bezoeker de website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, controleert de website of er op diens computer een cookie aanwezig is. SOEK gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het verzamelen van gegevens met betrekking tot bezoekgedrag.

Naast de cookies die door SOEK worden geplaatst kunnen ook cookies worden geplaatst door software van derden. Zoals cookies van Google voor Google Analytics of andere leveranciers. Die software wordt gebruikt voor analyse van het dataverkeer.

  1. Fair Use Policy

Bezoekers en/of gebruikers van de website mogen gebruik maken van de website, maar dat mag niet leiden tot excessief gebruik/belasting van de beschikbare opslagruimte, dataverkeer, processor, et cetera, vertraging van de website en/of tot het schaden van de belangen van SOEK.

Bezoekers en/of gebruikers van de website onthouden zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen materiaal dat smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is, erotisch of pornografisch is (tenzij expliciet toegestaan in de offerte), inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

  1. Slotbepalingen

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de website of deze Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarbinnen SOEK gevestigd is.