Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van SOEK B.V. (KvK nr. 82107599), in deze voorwaarden te noemen “SOEK”, gevestigd te (5121 ML) Rijen, aan de Ericssonstraat nr. 2.

Artikel 1 Definities

 1. SOEK: de partij die op basis van deze voorwaarden werkzaamheden en/of diensten verricht.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden door SOEK werkzaamheden en/of diensten worden verricht en/of met wie SOEK in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst.
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen SOEK en opdrachtgever tot stand komt.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, onderhandeling en overeenkomsten aangegaan door SOEK met een Opdrachtgever waarbij SOEK diensten verricht. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door SOEK nadrukkelijk van de hand gewezen. Een verwijzing door de opdrachtgever naar de toepasselijkheid van eigen (algemene) voorwaarden wordt door SOEK dan ook niet aanvaard, tenzij SOEK uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. De door SOEK gemaakte aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en blijven slechts gedurende een maand geldig na de datum van de aanbieding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de bij aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens en op de uitvoering van de verrichte werkzaamheden onder normale omstandigheden.
 3. Alle offertes geschieden onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 4. Indien de aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat dat door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft SOEK het recht de uitgebrachte aanbieding of offerte binnen drie dagen na ontvangst van aanvaarding ervan te herroepen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat SOEK de getekende offerte voor akkoord heeft ontvangen, de aan haar gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd, dan wel door een begin van feitelijke uitvoering door SOEK. Opdrachten die door de opdrachtgever bij SOEK worden geplaats per telefoon of e-mail komen pas tot stand door schriftelijke bevestiging door SOEK. In ieder geval wordt de overeenkomst eveneens geacht tot stand te komen indien SOEK de uitvoering van de opdracht ter hand neemt in verband met spoedeisendheid van de opdracht. In dat geval zal de door SOEK aan de opdrachtgever toe te zenden factuur gelden als opdracht bevestiging. De opdrachtgever heeft dan geen mogelijkheid tegen die opdrachtbevestiging te protesteren.
 2. De offerte/opdrachtbevestiging van SOEK wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door SOEK zijn bevestigd.
 4. SOEK is gerechtigd meer werkzaamheden ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek c.q. in opdracht van de opdrachtgever dan wel uitgevoerd daar zulks naar het oordeel van SOEK strikt noodzakelijk was, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Toezegging, aanbiedingen en afspraken gemaakt door de opdrachtgever met SOEK ingeschakelde derden, personeelsleden van SOEK hieronder nadrukkelijk begrepen, verbinden SOEK slechts indien zij door SOEK zelf schriftelijk worden bevestigd.
 6. SOEK sluit een overeenkomst af met een opdrachtgever (een abonnement) voor een vast bedrag per maand. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid, na het afsluiten van de overeenkomst, in te loggen om opzoek te gaan naar geschikte kandidaten.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

 1. SOEK zal de overeenkomst/opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. SOEK is bevoegd de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan gemachtigden over te laten, die bevoegd zijn namen SOEK overeenkomsten aan te gaan met de opdrachtgever.
 3. SOEK heeft het recht de overeenkomst te laten uitvoeren door derden.
 4. De opdrachtgever draagt ervoor zorg dat alle gegevens die SOEK nodig heeft een noodzakelijk zijn voor het verrichten opdracht aan haar worden verstrekt. In het geval opdrachtgever niet tijdig verstrekt heeft SOEK het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten conform de tarieven bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever verleent medewerkers van SOEK en eventueel derden toegang tot de onderneming van opdrachtgever indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist.
 6. Indien door SOEK of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden op locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie draagt opdrachtgever er zorg voor dat de medewerkers beschikken over gewenste faciliteiten op kosten van opdrachtgever.

Artikel 6 Prijzen

 1. Opdrachtgever sluit bij SOEK een overeenkomst af, een abonnement, voor een vast bedrag per maand (EXCLUSIEF BTW).
 2. Alle door SOEK in aanbiedingen/ offerte en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting. SOEK is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de opdrachtgever door te berekenen.
 3. SOEK heeft het recht om jaarlijks haar prijzen te indexeren. SOEK zal bij een prijswijziging een maand van tevoren haar nieuwe tarieven kenbaar maken. De nieuwe tarieven treden na een maand automatisch in werking.

Artikel 7 Betaling

 1. SOEK maakt gebruik van een automatische incasso.
 2. Na het sluiten van de overeenkomst wordt de incassodatum ingesteld op de 24e van iedere kalendermaand, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De automatische incasso loopt tot zolang de overeenkomst is aangegaan.
 3. Betaling door de opdrachtgever geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. In het geval dat de opdrachtgever, een rechtspersoon of natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in gebreke blijft om aan de automatische incasso aan SOEK te voldoen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en derhalve zonder dat daartoe enige mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van SOEK vereist is.
 5. De opdrachtgever is vanaf de datum van het verzuim de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 6. Door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken in eerste plaats steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente, en in tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. SOEK is gerechtigd tot vergoeding van de incasseringkosten verbonden aan de incassering van haar vordering(en) op de opdrachtgever, als in een bedrijf. SOEK is gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. SOEK hanteert voor het berekenen van de buitengerechtelijke kosten een afgesproken percentage van de hoofdsom.

Artikel 8 Aansprakelijkheid/ vrijwaring

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SOEK of degenen die door SOEK zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte geleden schade ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst, dan wel door gebreken van door SOEK geleverde zaken bij de opdrachtgever of derden uitgesloten. Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden.
 2. Indien en voor zover SOEK aansprakelijk is voor enige schade, is de aansprakelijkheid van SOEK uitdrukkelijk beperkt tot het maximale van wat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Opdrachtgever wordt geacht voor het meerdere adequaat verzekerd te zijn. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het honorarium en bij duurovereenkomsten het honorarium over de laatste drie maanden.
 3. SOEK is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in door haar verstrekte adviezen en gegevens aan de opdrachtgever, behalve in geval van grove schuld of opzet aan haar zijde.
 4. Wederpartij vrijwaart SOEK voor alle aanspraken van derden uit hoofde van de door SOEK geleverde diensten.

Artikel 9 Geheimhouding

 1. SOEK en opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als die door de andere partij als zodanig is aangemerkt en/of als die voortvloeit uit de aard van de informatie. Vertrouwelijk is in ieder geval informatie over contracten, afnemers, prijsstellingen, klanten, financieel en commercieel bedrijfsbeleid en overige bedrijfsinformatie, waaronder informatie over de organisatie, beloningssystemen, personeelsbestand etc.
 2. SOEK legt deze geheimhoudingsplicht ook op aan de door haar in te zetten personen.

Artikel 10 Bescherming van persoonsgegevens

 1. Bij de uitvoering van een overeenkomst kunnen door SOEK persoonsgegevens worden verwerkt.
 2. SOEK wenst te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verwerkingen van persoonsgegevens geschieden daarom ook een behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze.
 3. Partijen stellen vast welke rol zij hebben bij verwerking van persoonsgegevens, maken daar nadere afspraken over en leggen deze schriftelijk vast.

Artikel 11 Fair use policy

 1. Bezoekers en/of gebruikers van de website mogen gebruik maken van de website, maar dat mag niet leiden tot excessief gebruik/belasting van de beschikbare opslagruimte, dataverkeer, processor, et cetera, vertraging van de website en/of tot het schaden van de belangen van SOEK.
 2. Bezoekers en/of gebruikers van de website onthouden zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen materiaal dat smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is, erotisch of pornografisch is (tenzij expliciet toegestaan in de offerte), inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie, hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden, ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat, of kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. SOEK heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn in geval:
 2. de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting(en) uit de met SOEK gesloten overeenkomst (en) nakomt;
 3. er gerede twijfel bestaat of de opdrachtgever in staat is om aan zijn verplichting(en) voortvloeiende uit de met SOEK gesloten overeenkomst(en) te voldoen;
 4. van faillissement van de opdrachtgever, surseance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever.
 5. SOEK is bevoegd haar verplichting tot afgifte van de zaak/zaken (rapporten/adviezen) op te schorten totdat de opdrachtgever volledig aan al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) heeft voldaan.
 6. De opdrachtgever is bevoegd indien zij daartoe reden ziet de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
 7. In het geval van opzegging heeft SOEK recht op ontvangst van de overeengekomen prijs vermeerderd met de kosten die SOEK als gevolg van de niet voltooiing van de werkzaamheden heeft moeten maken en verminderd met de door haar als gevolg van de beëindiging bespaarde kosten. SOEK zendt de opdrachtgever hiertoe een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de opdrachtgever ingevolge de opzegging verschuldigd is. Het voorgaande laat het recht van SOEK op eventuele schadevergoeding onverlet.

Artikel 13 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen SOEK en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.